news

Newly established Shin-Kawasaki Research Institute

2019-05-27

Newly established Shin-Kawasaki Research Institute

【Shin-Kawasaki Research Institute】
7-7 Shin Kawassaki, Sawai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa Prefecture 212-0032
Kawasaki New Industry Creation Center AIRBIC A38